ࡱ> 2 !"#$%&'()*+,-./013456789:Root Entry F"KSummaryInformation(lDocumentSummaryInformation8 WordDocumentNT !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZOh+'0<(H l x 4sQNlS 0q\Nwql~%SRl 0vw hangguanke Normal.dotAdministrator2@hh@nNK@M=9<WPS Office_10.1.0.5850_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,d  zbgy2 (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.5866$$If:V 44l44l00 !  gBGh6:V 44l44l00TableData P KSKSNT9 M 8>l* $i h;" 2]8 D q\NwW^^?elQ(u{Q NN\ON [hQd\Oĉ zՋL ,{Nag :NOW^^?elQ(u{Q NN\ONNXT[hQ cؚ{Q~bv[hQ{t4ls^ 2 NNd\O[hQNEevSu yr6R[,gĉ z0 ,{Nag hQw^?ee]0c4l{Qb0al4lYt0O4l0ql0pR0irN{tI{USMO[e NN\ON (u,gĉ z0 ,{ Nag wOO?bTWaN^L?e;N{#hQwW^^?elQ(u{Q NN\ONv[hQ{t]\O0 T:SW^TS^0:S ^0^?elQ(u0W{0?b{I{ cgqTL# #[,gL?e:SWQvsQLN NN\ON[ewQSOvcw{t0 ,{Vag NN\ONUSMO^~~6R[ NN\ONNye]eHh0[hQ\ONd\Oĉ z0[hQb/gceT^%`QecHhI{ v^cwO0hg[e`Q0 ,{Nag NN\ONUSMO^MY&{TV[hQvΘY0hKmY0gqfY0YT*NN2b(uT02bňY^YUO{ v^%NWSenЏ OchTsXnm0 ,{NASNag NN\ONUSMO^6R[ NN\ONNy^%`QecHh cؚ[zSNNv^%`YnR0kt^\ۏLN!k^%`Qeco~0 ,{NASNag NN\ONSuNEee \ONUSMO^zsS/TR^%`QecHh (WbQe-NkNXTv Te ŏgn gklSOegn 6R[^[ce0QecNXT^ZP}Yꁫ2b MY_v|T8ThVwQ0QechVPg0%NyvveQe [NEeib'Y0 ,{NAS Nag NN\ONSuNEeT \ONUSMO cgqV[Tw gsQĉ[ ~T@b(W0W?e^0[hQuNvcw{t蕌TLN;N{蕥bJT0DN1 W^^?elQ(u{Q gPzz\ON[ybh USMO \ONyv\ONUSMO\ON0Wp\ONNR\ONUSMO#N[hQ#N\ONNXTyv#N\ONeg;N{[~{W[ [ hQ 2 b c e \ONs:W `Qf gPzz~g m* m* m '`( hgN^!k ^ /f&T g\o4l0Rkp\ON Yl 3ubeg t^ g e  PAGE \* MERGEFORMAT 1 "68:BH" ɵo^M;* cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5cHdhH'CJ OJQJo(5cHdhH'CJ OJQJo(5&cHdhH'CJ,OJQJo(5@\&cHdhH'CJ,OJQJo(5@\&cHdhH'CJ,OJQJo(5@\&cHdhH'CJ,OJQJo(5@\Hh+HCJ,o(aJ,5 " $ * z | x z  ˺q`N=, cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5(cHdhH'CJ OJPJQJo(nHtH cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( $ z | 0 4 ˹t_N=+#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo((cHdhH'CJ OJPJQJo(mH sH cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 . 0 6 *,4˺ucRA/#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo( 24<|~tv~˺udSA0 cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo( "bd˺tcJ11cHdhH'CJ OJPJQJo(Fg*QJ1cHdhH'CJ OJPJQJo(Fg*QJ cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( dl<>H ˹tcQ@ cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 cHdhH'CJ OJPJQJo( cHdhH'CJ OJPJQJo(#cHdhH'CJ OJPJQJo(5 ܵ`AEHhòFgCJ OJPJQJo(aJ5nHtH\jZG'*5\=Hh²FgCJ OJPJQJo(aJ5\jZG'*5\EHh+GGCJ OJPJQJo(aJ5nHtH\jZG'*5\3HhƲFgCJ OJPJQJo(jZG'*5\.HhòFgOJPJQJo(aJ5nHtH\MHhòFgOJQJo(aJ5mH sH nHtH\lZG'*CJaJ5\EHhòFgOJQJo(aJ5nHtH\lZG'*CJaJ5\ "ͻpaRC4%Hh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJ"Hh²FgOJQJo(aJ>*\%Hh²FgOJQJo(aJ5>*\=Hh²FgCJ OJPJQJo(aJ5\jZG'*5\ "$,.2@BDNPT\^`jôxiZK<-Hh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJjlpxz|ôxiZK<-Hh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJôxiZK<-Hh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJôl\E5Hh3GgOJQJo(aJ>*,Hh3GgOJQJo(aJmH sH nHtHHh²FgOJQJo(aJ>*,Hh3GgOJQJo(aJmH sH nHtHHh²FgOJQJo(aJ$Hh3GgOJQJo(aJnHtHHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJ  $,.2p`QB3Hh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJ>*Hh²FgOJQJo(aJ$Hh3GgOJQJo(aJnHtHHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJ>*Hh²FgOJQJo(aJ/Hh3GgOJQJo(aJ>*mH sH nHtHHh3GgOJQJo(aJ>*,Hh3GgOJQJo(aJmH sH nHtH 248>DPTXZ\`bʻteVG8&#CJ OJPJQJo(mH sH nHtHHh²FgOJQJo(aJHhBGOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJ(Hh²FgOJPJQJo(aJnHtH$HhBGOJQJo(aJnHtHHh²FgOJQJo(aJHh²FgOJQJo(aJ>*Hh²FgOJQJo(aJ$Hh3GgOJQJo(aJnHtHHh²FgOJQJo(aJ$Hh3GgOJQJo(aJnHtH ѿ~#CJ OJPJQJo(mH sH nHtHCJOJPJQJo(^JnHtH"CJOJPJQJo(^JnHtHUCJOJPJQJo(^J"UCJOJPJQJo(^JnHtHCJOJPJQJo(^JnHtH"CJOJPJQJo(^JnHtHUcHdh+HCJU "8:$ | z | lWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDoBGd&dXDa$$a$$a$$a$$ | 0 ,4~zgTWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXD vd>zgYa$$oòFgd&a$$WD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXDWD`oBGd&dXD WK dpa$$$If$$If:V 44l44l04f4g0 !   dpa$$$If dpa$$$Ifa$$a$$"$.0ocWK? dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V 44l44l04f4+0 !  dpa$$$If02BDPUI=1 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V 44l44l04f40\P ! PRT^`I=1 dpa$$$If dpa$$$If$$If:V 44l44l04f4\P !  dpa$$$If`lnpz=1 dpa$$$If$$If:V 44l44l04f4r\P !  dpa$$$If dpa$$$Ifz|1$$If:V 44l44l04f4\P !  dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If{o dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If QE dpa$$$If$$If:V 44l44l0 0 !  dp$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If.RTZ\]QC dpa$$1$$If dpa$$$If$$If:V 44l44l04f40 !  dp$If dp$If dpa$$$If\^`b WD`oH'd&WD `G$ 9r 9r  9r 9r WD`oH'd&WD `WD `Ff dp$If L 03P. A!#3"$3%*2S2P0p1= 0PP0 !  Ff&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJPJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfhn"6xMxXy]Oz{D}}~T( z0( * 3 ? (  Z(( e,gFh 3C" @ @ pUnknown Administrator!@